ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „SAVEX“

01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.

1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „Savex“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Локалс” ООД, с ЕИК 204901147,, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.savexgame.com. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане. 

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.savexgame.com. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка на Организатора – „Savex“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира на 01.10.2020 г. и продължава до 31.10.2020 г. (включително).

2.2. Играта се провежда единствено в търговските обекти на търговска верига „Фантастико“. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, за Изпълнителя или за ”ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 831050781; ”ЕВРОПА-ВН"ЕООД, ЕИК 831524037; ’’ВИНТЕРКО- БГ“ ЕООД, ЕИК 831680844; "ЕВРО ХАРТ“ ЕООД, ЕИК 101060325 и "ДАР Г.Н." ООД, ЕИК 831556063, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “SAVEX“.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:


Стъпка 1: Да закупи продукт с търговска марка „SAVEX“ на стойност минимум 4.99 лв. (четири лева и 99 ст.) от търговски обект по т. 2.2 от настоящите Правила;

Стъпка 2: Да влезе на сайта на Играта - www.savexgame.com, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) номер на касовата бележка (може да се регистрира само касова бележка, издадена в периода на Играта); в) да качи снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB) Важно! - на касовата бележка следва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „SAVEX“, както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 4.99 лв. (четири лева и 99 ст.); г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.savexgame.com.

5.2. Важно! - на регистрираната касова бележка следва да е видно, че е закупен продукт с търговска марка „SAVEX“. Регистрирана касова бележка, от която не става ясно, че е закупен именно продукт с търговска марка „SAVEX” (например касовата бележка посочва, че е бил закупен „артикул“, „битова химия“ или друго общо обозначение на закупената стока), ще се счита за невалиден.

5.3. Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна.

5.4. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

6.1.1. Ръчен уред за гладене с пара Philips GC361/20 – общо 50 /петдесет/ броя. 

6.2. Теглене и обявяване на печелившите:

6.2.1. Един участник има право да спечели една награда с една коректно регистрирана касова бележка за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана касова бележка се счита за невалидна.

6.2.2. Една касова бележка, без значение за колко броя закупени продукта с търговска марка „SAVEX“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовата бележка не е изписано името на продукта, касовата бележка се счита за невалидна. Не се допуска до участие и касова бележка, която е издаден от търговски обект, различен от обектите по т. 2.2 от настоящите Правила.

6.2.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши на 02.11.2020 г., измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер. ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, съгласно посоченото в т. 6.2.6 по-долу. 

6.2.4. В тегленето на печелившите участват всички регистрирани в периода на Играта касови бележки, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени индивидуално чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. Печеливш участник, който не е предоставил в посочения срок необходимите данни за получаване на наградата, губи правото си на награда.

6.2.5. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 10 /десет/ резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 6.2.4. петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок до 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.2.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка. Участник, изтеглен за резервен печеливш, който не е предоставил в посочения срок необходимите данни за получаване на наградата, губи правото си на награда.

6.2.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 30 дни след тегленето по реда на т. 6.2.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexgame.com. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и две имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). В случай че към датата на обявяване на печелившите техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6.1.1, то Изпълнителят ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка в срока по т. 6.2.5., също ще бъдат обявени на интернет страницата на Играта: www.savexgame.com. Изпълнителят се ангажира пълният и окончателен списък на печелившите да бъде публикуван на интернет страницата на Играта до 30.11.2020 г., освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Изпълнителя да обяви окончателния списък на тази дата. 

6.2.7. В периода на Играта Изпълнителят / Организаторът може да се свърже с един или повече печеливши с цел отправяне на запитване дали съответните лица биха желали да участват в заснемането на фотографски изображения (снимки), които да бъдат публикувани на официалните страници в социалните мрежи на Организатора, като Facebook, Instagram и други, и/или на интернет страницата на Играта: www.savexgame.com. При изразяване на такова желание, съответните печеливши следва  да попълнят Декларация – съгласие за обработване на личните им данни съобразно Политиката за поверителност. Настоящата точка не следва да се тълкува в смисъл, че вменява задължение на Изпълнителят / Организатора да се свърже с всеки един печеливш участник за описаните в настоящата точка цели.

6.2.8. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 10 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. За да получи своята награда, печелившият участник е необходимо да попълни и подпише приемо-предавателен протокол и да представи заедно с него на служителя на куриерската фирма касовата бележка, с който е спечелил наградата. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.2.9. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. 

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.savexgame.com и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившата касова бележка, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касова бележка е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и. 

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.savexgame.com, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, част от двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***) ще бъдат публикувани на www.savexgame.com, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни. 

9.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки. 

9.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5.  Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.savexgame.com.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.